• NBU

  Slovenská republika úspešne zavŕšila svoje prvé predsedníctvo v Stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť

  Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika platforme predsedala historicky prvýkrát. Počas roka Národný bezpečnostný úrad usporiadal dve zasadnutia CECSP v Bratislave a jeden ad hoc míting styčných dôstojníkov pre...
 • Cyber_circle_1920x1080_16x9

  Vláda schválila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

  8. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na svojom 76. zasadnutí schválila návrh zákona kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Národného bezpečnostného úradu. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívnu realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky európskej smernice o sieťovej...
 • Screen-Shot-2017-10-30-at-18.42.32

  V Bukurešti sa uskutočnila medzinárodná konferencia Nové globálne výzvy v kybernetickej bezpečnosti

  Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sa 30. – 31. októbra 2017 zúčastnili na medzinárodnej konferencii Nové globálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú zorganizovala rumunská jednotka na riešenie kybernetických incidentov – CERT-RO. Konferencia sa koná každoročne s cieľom sprostredkovať stretnutie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z vládneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií.  Tento rok organizátori vytvorili priestor...
 • ilustracna_foto_DS

  Informácia o zraniteľnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov

  Všeobecná informácia pre verejnosť (poskytnutá v zmysle čl. 17 ods. 4 písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES(Korigendum)) V zmysle nariadenia eIDAS poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom...