Aplikácie TL a QES

Aplikáciu LockIt.zip (zip, 3.2 MB) vyvinul príslušník úradu na podpisovanie dôveryhodného zoznamu (TL – Trusted List) v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/767/ES a je v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1505 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie a formáty týkajúce sa dôveryhodných zoznamov podľa článku 22 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Text s významom pre EHP).

Aplikácia bola doplnená o podporu vytvárania kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate (QES) a je v súlade s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Text s významom pre EHP).

LockIt je možné použiť na vytvorenie PDF kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate (QESe), otvorenie súboru s príponou ZEP a overenie integrity podpisu. Overenie platnosti certifikátu nie je v súčasnosti automatické, ale vyžaduje manuálne overenie platnosti certifikátov. Automatický režim pre overenie platnosti certifikátov (aj na základe Dôveryhodného zoznamu) cez CRL alebo OCSP sa pripravuje.

Aplikáciu LockIt nie je potrebné inštalovať. Po rozbalení ZIP, priamo spustíte súbor LockIt.exe.

Ak nemáte v počítači aplikáciu na otvorenie súboru s koncovkou “*.ZEP”, môžete si nastaviť otváranie v aplikácii LockIt a následne overiť a uložiť overené dokumenty (elektronický originál).

Usmernenie pri otváraní súborov s koncovkou ZEP (pdf, 164 kB)

Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) je definovaný v legislatíve EÚ, najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

ZEP prípona mena súboru je premenovaný ZIP, obsahujúci elektronický dokument a jeho podpis alebo pečať vo formáte podpisu, ktorý definuje štandard NBÚ. Formát podpisu definovaný pre CMS zdokonalený elektronický podpis v štandarde NBÚ, uložený v ZEP kontajneri, je v súlade s prílohou rozhodnutia (EÚ) 2015/1506 z 29. septembra 2015, ale pre jeho ďalšie použitie sa odporúča súbor s príponou ZEP, štruktúry súboru ZIP, skonvertovať na ASiC formát, ktorý má tiež štruktúru súboru ZIP.

Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy definuje čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. 

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate definuje čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. 

Požiadavky na kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel definuje čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. 

Národné rozšírenia pre kvalifikované certifikáty definuje národná legislatíva a ich mapovanie do technických postupov definuje schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom dohľadu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia