Register certifikátov

Národná legislatíva v prechodnom období, ktoré sa končí povinným poskytovaním OCSP (pozri IETF RFC 6960), ukladá úradu povinnosť vydávať a na svojom webovom sídle zverejňovať Zoznam platných kvalifikovaných certifikátov pre modul úradnej komunikácie.

Zoznam platných kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať sa zverejňuje vo forme textového súboru s názvom “zpksc.txt”. Jednotlivé údaje v ňom uvedené sú oddelené bodkočiarkou (;) a každý riadok je ukončený dvojitou bodkočiarkou (;;). Štruktúra textového súboru “zpksc.txt” je nasledovná:

  • SNcer – sériové číslo kvalifikovaného certifikátu pre modul úradnej komunikácie (DEC),
  • DNca – úplné DN vydávajúcej CA s jednotlivými položkami oddelenými čiarkou,
  • DNee – úplné DN držiteľa kvalifikovaného certifikátu s jednotlivými položkami oddelenými čiarkou,
  • Estart – začiatok platnosti kvalifikovaného certifikátu,
  • Eend – koniec platnosti kvalifikovaného certifikátu,
  • HASHcer – hash kvalifikovaného certifikátu (SHA-256).

Zoznam platných kvalifikovaných certifikátov pre modul úradnej komunikácie sa vydáva s periódou 24 hodín a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať uvedený v tomto zozname sa považuje za platný počas celej doby platnosti zoznamu, ak sa nepreukáže opak.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia