Poradné orgány a pracovné skupiny

Náplňou poradných orgánov a expertných pracovných skupín zriadených úradom je pomáhať úradu pri plnení úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prispievať tak k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, požiadaviek orgánov verejnej moci, akademickej obce, vedecko-výskumnej sféry a podnikateľského sektora v Slovenskej republike.

Komisia pre kybernetickú bezpečnosť

Komisia pre kybernetickú bezpečnosť je stálym poradným orgánom riaditeľa úradu. Činnosť komisie je zameraná predovšetkým na podporu rozvíjania a formovania štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ako aj pri realizácii Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. Komisia posudzuje a prerokúva návrhy dokumentov strategického, koncepčného, legislatívneho, ako aj metodického charakteru z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a predkladá k nim svoje stanoviská, návrhy alebo odporúčania. Iniciatívne predkladá riaditeľovi úradu návrhy na zavedenie, zmenu alebo zrušenie právnych predpisov, štandardov alebo metodických materiálov týkajúcich sa informačnej a kybernetickej bezpečnosti a prostredníctvom navrhovateľov iniciatívne a aktívne podporuje zvyšovanie spôsobilostí a bezpečnostného povedomia v tejto oblasti. Komisia je, so svojimi pracovnými skupinami, založená na platforme transparentnej spolupráce verejnej správy, akademickej obce, vedeckých kruhov a súkromnej sféry.

Štatút Komisie pre kybernetickú bezpečnosť (pdf, 368 kB)

Rokovací poriadok Komisie pre kybernetickú bezpečnosť (pdf, 32,3 kB)

Členovia komisie

Mgr. Rastislav Janota, predseda komisie, Národný bezpečnostný úrad, Pracovný výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť

por. JUDr. Ľudmila Kuchárová, L.L.M., podpredseda komisie, Národný bezpečnostný úrad

prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., Technická univerzita Košice

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

mim. prof. doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., Univerzita Komenského Bratislava

Ing. Ľuboš Batěk, Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Slovenská informatická spoločnosť

Ing. Lenka Gondová, ISACA

Ing. Roman Tuchyňa, IT Asociácia Slovenska

Záznamy z rokovaní komisie

2. rokovanie, 6. septembra 2016 (pdf, 107 kB)
1. rokovanie, 29. apríl 2016 (pdf, 147 kB)

Pracovná skupina pre kybernetický terorizmus a kybernetickú kriminalitu

Činnosť pracovnej skupiny je zameraná na spoluprácu so zložkami činnými v trestnom konaní, súdmi, prokuratúrou, špecializovanými jednotkami pre riešenie počítačových incidentov a podporu aktivít pri vyšetrovaní on-line podvodov organizovaných zločineckými skupinami, sexuálneho zneužívania detí na internete, a tých zločinov, ktoré ohrozujú informačné systémy Slovenskej republiky. Jej aktivity sú zamerané na nelegálne poskytované počítačové služby, ktoré poskytujú alebo sú zneužívané pri páchaní rôznej trestnej činnosti, súvisiacej, napr. s vydieraním, vyhrážaním, špionážou, rozširovaním detskej pornografie, drogovej kriminality, ekonomickej kriminality, podvodov.

Pracovná skupina pre legislatívu, terminológiu a metodiku

V pôsobnosti pracovnej skupiny je odborná príprava návrhov metodík, stanovísk a bezpečnostných opatrení pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V rámci svojej činnosti pracovná skupina navrhuje zavedenie nových bezpečnostných opatrení a štandardov, zmenu alebo zrušenie existujúcich bezpečnostných štandardov, a to v rozsahu pôsobnosti zverenej úradu.

Pracovná skupina pre informačné a riadiace systémy kritickej infraštruktúry

Činnosť pracovnej skupiny je zameraná na prípravu návrhov bezpečnostných opatrení určených na ochranu informačných a riadiacich systémov kritickej infraštruktúry štátu. Ide najmä o oblasť zdravotníctva a priemyslu.

Pracovná skupina pre vzdelávanie

Predmetom činnosti pracovnej skupiny je posudzovanie a rozpracovávanie úloh schválenej Stratégie vzdelávania a Akčného plánu ku Koncepcii kybernetickej bezpečnosti, a to na všetkých úrovniach vzdelávania. Ide predovšetkým o zvyšovanie úrovne poznania občanov, komerčných a nekomerčných organizácií, verejných inštitúcií o rizikách spojených s používaním informačno-komunikačných technológií a možnostiach ochrany pred hrozbami pomocou internetu, masovo-komunikačných prostriedkov a metodických materiálov. Súčasťou jej činnosti je aj podpora rozširovania vzdelávania začlenením základov informačnej a kybernetickej bezpečnosti do vyučovania informatiky na školách a ich zavedením do štátnych vzdelávacích programov, vrátane zvláštnych nárokov na bezpečnosť (postgraduálne štúdium, kurzy celoživotného vzdelávania a vytvorenie a zaradenie do vzdelávacieho štandardu).

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia