Podkladové materiály

Prezentácia postupu podnikateľa pred vydaním potvrdenia

K vykonaniu bezpečnostnej previerky podnikateľa sa predkladá:

1. Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa (18.10.2016, pdf, 157 kB),

2. Bezpečnostný dotazník podnikateľa (01.01.2014, pdf, 486 kB),

3. Bezpečnostný projekt podnikateľa podľa typu prístupu:

  • Podnikateľovi je utajovaná skutočnosť postúpená (v materiálnej alebo elektronickej podobe) alebo ju môže vytvárať a tým pádom bezpečnostný projekt musí spĺňať štandardy administratívnej bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti a certifikácie technických prostriedkov,
  • Podnikateľ sa bude s utajovanou skutočnosťou len oboznamovať a tým pádom postačuje vypracovať zjednodušený bezpečnostný projekt (pdf, 26,5 kB) Poznámka:  Vzor bezpečnostného projektu slúži ako „pomôcka“. Pri vypracovaní bezpečnostného projektu je potrebné postupovať podľa ustanovení zákona a vykonávacích predpisov platných a účinných v čase jeho   tvorby a neprihliadať na už zrušené ustanovenia,

4. Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky (pdf, 184 kB)  všetkých členov štatutárneho orgánu podnikateľa s príslušnými podkladovými materiálmi

  • vyplnený osobný a bezpečnostný dotazník (05.08.2016, pdf, 2,68 MB) – pre II. stupeň bezpečnostnej previerky nevypĺňať a nepredkladať tretiu časť tlačiva pod názvom „Doplnková časť dotazníka slúžiaca pre účely vykonania bezpečnostnej previerky III. a IV. stupňa,
  • životopis,

5. Podkladové materiály na vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa je možné predložiť

  • v písomnej forme

Materiály v písomnej podobe možno zaslať na poštovú adresu úradu.

Ak sa podkladové materiály zasielajú v písomnej podobe, odporúčame niektoré podkladové materiály, najmä bezpečnostný projekt podnikateľa, zaslať úradu aj v elektronickej forme. V tomto prípade elektronické dokumenty nemusia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Materiály v elektronickej forme možno zaslať do elektronickej podateľne úradu.

  • v elektronickej forme

V tomto prípade elektronické dokumenty musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom vedúceho.

Materiály v elektronickej forme možno zaslať do elektronickej podateľne úradu alebo prostredníctvom portálu Slovensko.sk“.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia