Cudzinci

Základným predpokladom pre oboznamovanie cudzincov s utajovanými skutočnosťami je platná zmluva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a krajinou, ktorej je cudzinec občanom. Okrem toho sa vyžaduje písomný súhlas vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti a oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa zákona a poučenie o možných dôsledkoch za ich porušenie.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené príslušný štátny orgán určí rozsah oboznámenia cudzinca a zabezpečí  podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné, Prísne Tajné sa okrem vyššie uvedených kritérií vyžaduje osvedčenie vydané úradom alebo uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí.

Osvedčenie vydané úradom

Ak má cudzinec trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky, úrad vykoná bezpečnostnú previerku cudzinca na základe žiadosti vedúceho.

Uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí

Ak ustanovenia príslušnej medzinárodnej zmluvy upravujú vzájomné uznávanie bezpečnostných previerok, vedúci požiada úrad o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí. V tomto prípade vedúci úradu predkladá, žiadosť o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí a kópiu dokladu osvedčujúceho bezpečnostnú spoľahlivosť cudzinca vydaného príslušným orgánom krajiny, ktorej je cudzinec občanom.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia