Fyzická a objektová bezpečnosť

Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je systém opatrení na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch. Ochrana sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opatreniami a ich vzájomnou kombináciou v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných opatrení určuje ich vedúci na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia objektov a chránených priestorov.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia