Hospodárenie

Úrad pri hospodárení s finančnými prostriedkami dodržiava zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a riadi sa najmä zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, uzneseniami vlády Slovenskej republiky a metodickými pokynmi Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia