Rozpočet

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2018 (v eurách)

 

Rozpis rozpočtu

I. PRÍJMY KAPITOLY

 

A. Záväzný ukazovateľ

20 000,00

B. Prostriedky Európskej únie

0,00

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)

9 051 351,00

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa ô 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. a prostriedkov Európskej únie

9 049 351,00

z toho:

A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

 

9 049 351,00

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

0,00

A.3.mzdy, platy, služ. príj. a ost. os. vyrovnania  (610), (kód zdroja 111)

4 918 879,00

 z toho : mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania aparátu ústredného orgánu

4 918 879,00

Počet zamestnancov rozp. org. podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 667/2010

241 osôb

z toho : aparát ústredného orgánu

241 osôb

 A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)

0,00

z toho : kód zdroja 111

0,00

B. Prostriedky podľa č. 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.

(Podľa ô 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky    rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)

2 000,00

C. Prostriedky Európskej únie

0,00

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR

0D9 Bezpečnosť informácií

OEKOU

 

 9 051 351,00

 8 466 513,00

584 838,00

D. Systemizácia policajtov v štátnej službe

 

216 osôb

4 657 018,00

Por. č.

Kód programu

Názov programu

Návrh 2017

 

0D9+OEKOU

Výdavky spolu za kapitolu

9 051 351,00

A

0D9

Bezpečnosť informácií

8 466 513,00

1.

0D901

Ochrana utajovaných informácií

 

a)

0D90101

Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií

 

b)

0D90102

Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií

 

c)

0D90103

Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií

 

3.

0D903

Riadenie a podpora programov

 

4.

0D904

Dôveryhodné služby

 

5.

0D905

Kybernetická bezpečnosť

 

 

OEK

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

OEK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

 

6.

OEKOU

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – NBÚ

584 838,00

a)

OEKOU01

Systémy vnútornej správy

 

b)

OEKOU02

Špecializované systémy

 

c)

OEKOU03

Podporná infraštruktúra

 

Rozpočet na rok 2017 (09.01.2017, pdf, 391 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2016 (27.06.2017, pdf, 1,12 MB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2016 (pdf, 206 kB, 27.06.2017)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (pdf, 199 kB, 27.06.2017)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2016 (pdf, 198 kB, 27.06.2017)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2016 (pdf, 291 kB, 27.06.2017)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2019 vo väzbe na alokované finančné zdroje (pdf, 404 kB, 21.06.2018)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia